O bibliotece

Biblioteka Filologiczna Novum została powołana 1 lutego 2005 r. zarządzeniem nr 142/2004/2005 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  Prof. dr. hab. Stanisława Lorenca. W 2005 roku do budynku, zostały przeniesione zbiory trzech bibliotek :

 • Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej,
 • Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej
 • Biblioteki Katedry Skandynawistyki i Bałtologii.

W 2008 r. po zakończeniu adaptacji budynku przeniesiono zbiory pozostałych bibliotek instytutowych:

 • Biblioteki Instytutu Filologii Rosyjskiej,
 • Biblioteki Instytutu Językoznawstwa,
 • Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej,
 • Biblioteki Instytutu Orientalistyki.

23 czerwca 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki Filologicznej Novum. Zarządzeniem Rektora UAM nr 222/2007/2008 z dnia 4 08.2008 r. zniesiono na Wydziale Neofilologii biblioteki instytutów i katedr oraz utworzono sekcje językowe:

 • Sekcję Języka Angielskiego,
 • Sekcję Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich,
 • Sekcję Języków Romańskich,
 • Sekcję Języków Różnych,
 • Sekcję Języka Rosyjskiego,
 • Czytelnię Instytutu Lingwistyki Stosowanej

 

W związku z powołaniem w 2012 roku Wydziału Anglistyki Biblioteka Filologiczna Novum stała się biblioteką dwuwydziałową Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Anglistyki.

23 listopada 2016 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej biblioteki, w wyniku której powstały następujące działy:

 • Dział Gromadzenia Zbiorów,
 • Dział Opracowania Zbiorów,
 • Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej,
 • Czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej
 • Stanowisko ds. informatycznych
 • Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji

 

 

Biblioteka Filologiczna Novum gromadzi publikacje odpowiadające wszystkim dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym na Wydziale Neofilologii i Wydziale Anglistyki oraz umożliwia dostęp do źródeł elektronicznych systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.

Przedmiotem specjalizacji BFN jest gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu:

 • językoznawstwa,
 • literaturoznawstwa,
 • historii i kultury obszarów językowych, których dotyczą badania naukowe

i dydaktyka wydziałów.

Księgozbiór biblioteki liczy 462 044 wol. książek i czasopism. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do półek.