Zasady udostępniania

Zasady korzystania z BFN

 

 1. Biblioteka aktywuje konta biblioteczne dla: pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM. Konta biblioteczne aktywowane są na rok akademicki. Co roku konto należy aktualizować w wypożyczalni lub zdalnie.
 2. Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają:

 

Rodzaj czytelnika Rodzaj i ilość wypożyczanych materiałów Czas wypożyczenia Przedłużenie
Pracownicy naukowi Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

Książki – 50 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

365 dni

7 dni

30 dni

2 x 180 dni

2 x 14 dni

Doktoranci Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

Książki – 30 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

180 dni

7 dni

30 dni

2 x 90 dni

2 x 14 dni

Inni pracownicy Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

Książki – 20 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2 x 14 dni

Studenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki —————— Studenci wielu wydziałów UAM —————— Studenci programu Erasmus na Wydz. Neofilologii i Wydz. Anglistyki

Książki – 20 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2x 14 dni

Studenci wielu wydziałów (dwa kierunki na Wydziale Neofilologii i/lub Wydziału Anglistyki)

Książki – 25 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2 x 14 dni

Studenci studiów podyplomowych Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

Książki – 20 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2 x 14 dni

Studenci programu Most i innych programów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki

Książki – 10 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 6 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2 x 14 dni

Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i inni pracownicy pozostałych jednostek UAM

Książki – 10 vol.

Materiały av, dublety czasopism – 4 vol.

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 10 vol.

60 dni

7 dni

30 dni

2 x 30 dni

2 x 14 dni

Osoby spoza UAM

 

Książki z kolekcji BFN – 3 vol. po opłaceniu kaucji

Książki z kolekcji Biblioteki Niemieckiej – 5 vol.

30 dni

30 dni

2 x 14 dni

 

 1. Książki z płytą CD lub innym towarzyszącym materiałem bibliotecznym należy wypożyczać i zwracać wyłącznie w wypożyczalni BFN (nie można korzystać z urządzeń do samodzielnego wypożyczania i wrzutni).
 2. Książki udostępniane na specjalnych zasadach wypożyczane są na 7 dni bez możliwości przedłużania.
 3. Korzystanie z zasobów Biblioteki Filologicznej Novum odbywa się głównie samoobsługowo w systemie wolnego dostępu do półek.
 4. Materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie zamkniętym zamawia się poprzez czytelne wypełnienie rewersów. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu godziny od złożenia rewersu u dyżurnego bibliotekarza przy głównej ladzie BFN. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 10 woluminów książek lub 10 roczników czasopism. Biblioteka rezerwuje książki i czasopisma zamówione z magazynu przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
 5. Udostępnianie na zajęcia materiałów bibliotecznych BFN dla pracowników i studentów Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM odbywa się na zasadzie wypożyczenia na konto czytelnika u dyżurującego bibliotekarza. Wypożyczone materiały należy zwrócić niezwłocznie po zajęciach.
 6. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji, pobiera się karę według tabeli opłat.
 7. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik  jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub przekazać, w uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki,  inną wartościową książkę, zgodną z zasadami polityki gromadzenia zbiorów. Poprzez uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonej lub zagubionej książki.
 8. Do bezpłatnego korzystania ze zbiorów BFN na miejscu uprawnieni są:
  a) studenci, doktoranci, pracownicy, pracownicy emerytowani wyższych uczelni państwowych oraz uczniowie i nauczyciele szkół państwowych na podstawie: – legitymacji studenckiej, – legitymacji pracowniczej lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, – legitymacji szkolnej
  b) osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi – raz na pół roku
 9. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
  a) druków zwartych wydanych do 1945 r. (z wyjątkiem popularnych wydań, np. lektur),
  b) książek oznaczonych „do korzystania na miejscu” (oznaczonych kolorowym paskiem na grzbiecie),
  c) książek rzadkich, szczególnie cennych lub uszkodzonych,
  d) czasopism,
  e) materiałów audiowizualnych oznaczonych „do korzystania na miejscu”,
  f) wydawnictw encyklopedycznych, słowników.
 10. Kopiowanie materiałów bibliotecznych BFN możliwe jest wyłącznie na miejscu w systemie samoobsługowym:
  – nieodpłatnie na skanerach przy użyciu własnych urządzeń pamięci przenośnej (pendrive),
  – odpłatnie na kserokopiarce.
 11. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie udostępnia się tylko pracownikom naukowym i doktorantom Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM wyłącznie na miejscu.
 12. Do kopiowania nie udostępnia się:
  a) druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1945 (z wyjątkiem udostępniania do celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą kierownika biblioteki),
  b) druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania,
  c) prac licencjackich i magisterskich.

 

Tabela opłat BFN

Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, doktorantów i studentów UAM, uprawniający do wypożyczania na zewnątrz

(na rok akademicki)

12,00 zł

Bilet jednodniowy uprawniający osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi do korzystania z księgozbioru biblioteki na miejscu

(raz na pół roku)

bezpłatnie

Karta czytelnicza uprawniająca osoby niezwiązane ze szkołami i uczelniami państwowymi do korzystania z księgozbioru biblioteki na miejscu

(na rok akademicki)

12,00 zł
Duplikat karty bibliotecznej / czytelniczej 12,00 zł
Wypożyczenie kaucyjne minimalna kaucja: 50,00 zł
Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczonego na zewnątrz za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom 0,30 zł
Opłata za tradycyjny monit papierowy 2,00 zł
Opłata za zniszczony materiał biblioteczny wg zasad określonych przez bibliotekę
Ksero samoobsługowe 0,20 zł za stronę A4
Skaner samoobsługowy bezpłatnie
Zagubienie klucza do szafki odzieżowej 100,00 zł
Zagubienie lub uszkodzenie żetonu z czytelni 20,00 zł