Informacje ogólne

Biblioteka Filologiczna Novum została powołana 1 lutego 2005 r. zarządzeniem nr 142/2004/2005 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2005-2006 do budynku zostały przeniesione zbiory trzech bibliotek:

 • Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej,
 • Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej,
 • Biblioteki Katedry Skandynawistyki i Bałtologii.

W 2008 roku po zakończeniu adaptacji budynku przeniesiono zbiory pozostałych bibliotek instytutowych:

 • Biblioteki Instytutu Filologii Rosyjskiej,
 • Biblioteki Instytutu Językoznawstwa,
 • Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej,
 • Biblioteki Instytutu Orientalistyki.

23 czerwca 2008 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki Filologicznej Novum.
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dnia 4.08.2008 r. zniesiono na Wydziale Neofilologii biblioteki instytutów i katedr oraz utworzono następujące sekcje językowe w Bibliotece Filologicznej Novum:

 • Sekcję Języka Angielskiego,
 • Sekcję Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich,
 • Sekcję Języków Romańskich,
 • Sekcję Języków Różnych,
 • Sekcję Języka Rosyjskiego,
 • Czytelnię Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

W związku z powołaniem w 2012 roku Wydziału Anglistyki Biblioteka Filologiczna Novum stała się biblioteką dwuwydziałową. W listopadzie 2016 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej biblioteki, w wyniku której powstały następujące działy:

 • Dział Gromadzenia Zbiorów,
 • Dział Opracowania Zbiorów,
 • Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej,
 • Czytelnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej,
 • Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji,
 • Stanowisko ds. informatycznych.

Od września 2023 roku, w związku z powstaniem Wydziału Etnolingwistyki BFN stała się biblioteką trzech wydziałów.
Biblioteka Filologiczna Novum gromadzi publikacje odpowiadające dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym na Wydziałach: Neofilologii, Anglistyki i Etnolingwistyki oraz umożliwia dostęp do źródeł elektronicznych systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.
Przedmiotem specjalizacji BFN jest gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu:

 • językoznawstwa,
 • literaturoznawstwa,
 • historii i kultury obszarów językowych, których dotyczą badania naukowe i dydaktyka wydziałów.

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 450 000 wol. książek i czasopism.
Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do półek.